5-8

5. Pejzaż dźwiękowy w okolicy dworca PKS – w języku polskim funkcjonują słowa wspólne z językiem jidysz i hebrajskim. W okolicach dworca PKS można nadal wychwycić je w szyldach sklepowych i wypowiadane na głos: papieros, fartuch, ciuch. Na samym dworcu, fantomowo, pojawia się komunikat: autobus do Jerozolimy w dniu dzisiejszym nie odjedzie. Czasem, w okolicy studni słychać westchnienie.
5. Soundscape around the bus station – The Polish language share similar words with the Yiddish and Hebrew languages. In the area of the bus station, we can still catch them on the shop signboards as well as in the sellers announcements: papieros (cigarette), fartuch (apron) and ciuch (clothing). At the station, as a phantom, a voice message announces: The bus to Jerusalem today is not going. Sometimes, in an area close to the well, we can also hear a sigh.

6. Podziemny kanał rzeki Czechówki – pod naszymi nogami płynie rzeka Czechówka. Jej dokładny bieg widoczny jest na przedwojennej mapie (część fioletowa). Rzeka była integralną częścią krajobrazu podzamcza aż do roku 1937, kiedy to zamknięto ją w przesklepionym kanale. Na całej długości od ul. Wodopojnej do ob. Tarasów Zamkowych znika pod ziemią. Istnieją dwa włazy burzowe, po podniesieniu których, dostrzec można nurt Czechówki. Jeden z nich znajduje się na środku głównej alejki targowiska spółki Bazar. Nocami, przykładając ucho do ziemi, usłyszeć można szum rzeki płynącej pod spodem.
6. The underground river channel of Czechówka – under our feet flows Czechówka river. Its exact course is visible in the pre-war map (the purple part). The river was an integral part of the landscape until 1937, when it was closed inside of the channel. The entire length from Wodopojna street to Unii Lubelskiej Alley, disappeared under the ground. There are two storm hatches where we can see the stream of Czechówka. One of them is situated in the middle of the main avenue of the market Bazar. At night, putting the ear to the ground, we can hear the sound of the river flowing underneath.

7. Budynek zdroju na placu PKS – studzienka powstała w roku 1865 w celu dostarczania wody pitnej dla przedmieścia Czwartek. Budynek przetrwał w stanie prawie nie zmienionym do dzisiaj. Od wielu lat pozostaje zamknięty. W świadomości współczesnych mieszkańców Lublina funkcjonuje jako symbol jedynej pozostałości po mieście żydowskim. Poza tym studnia symbolizuje m.in.: przemianę, tajemnicę, prawdę, podświadomość, oczyszczenie, odrodzenie.
7. The well at The Central Bus Station – The well was established in 1865. It provided drinking water to Czwartek, a suburb of Lublin. The building survived and until today it almost did not changed. For many years, it remained closed. In the consciousness of many citizens of Lublin nowadays, the well functions as a symbol of the only remnant of the Jewish town. The well also symbolizes transformation, mystery, clearance, rebirth, the subconscious and the truth.

8. Dzika ścieżka w parku na Błoniach – ścieżka skraca drogę ze Starego Miasta do Alei Unii Lubelskiej, wychodząc jednak w miejscu, w którym nie było dotąd wyraźnych pieszych szlaków komunikacyjnych (dopiero niedawno zbudowano przejście dla pieszych). Na mapie ślad ścieżki pokrywa się z przedwojenną ulicą Krawiecką. Pomimo puszczenia szlaków komunikacyjnych przez Błonia w innych kierunkach, nogi mieszkańców Lublina nadal wydeptują ulicę Krawiecką
8. Wild path in Park Błonia – The path creates a short cut from the old town to Uni Lubelskiej Alley. It starts in a place without any clear pedestrian route. Only recently a pedestrian crossing has been established there. On the map the path corresponds with the prewar Krawiecka Street. Although the routes through Błonia have been laid in a different directions, many citizens of Lublin still tread Krawiecka street.